مشارکت غیر نقدی ( ارائه خدمات ) همیاران حقیقی

تاریخ تولد

*شکل ارائه خدمات *

*نمایش نام و نام خانوادگی در فهرست همیاران موسسه *با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم