مشارکت غیر نقدی ( ارائه خدمات ) همیاران حقوقی غیر دولتی

*شکل ارائه خدمات

*نمایش نام شرکت در فهرست همیاران موسسهبا کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم