مشارکت غیر نقدی ( تامین کالا ) همیاران حقوقی غیر دولتی

*شکل تامین کالا

*نمایش نام شرکت در فهرست همیاران موسسهبا کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم