مشارکت غیر نقدی ( تامین کالا ) همیاران حقیقی

تاریخ تولد

*شکل تامین کالا

*نمایش نام و نام خانوادگی در فهرست همیاران موسسهبا کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم