بازدید خانم دکتر سیده فاطمه مقیمی بانوی کارآفرین نمونه کشور از هفت باغ مهربانی زنجان96/10/23

  • حضور خانم دکتر سیده فاطمه مقیمی بانوی کارآفرین نمونه کشور در هفت باغ مهربانی زنجان و بازدید از بخش‌های مختلف این مرکز
  • حضور خانم دکتر سیده فاطمه مقیمی بانوی کارآفرین نمونه کشور در هفت باغ مهربانی زنجان و بازدید از بخش‌های مختلف این مرکز
  • بازدید خانم دکتر سیده فاطمه مقیمی از کاردستی های پدربزرگ‌های هفت باغ مهربانی زنجان
  • توضیحات مهندس حسین جمیلی در رابطه با بخش‌های مختلف هفت باغ مهربانی زنجان به دکتر مقیمی بانوی برتر کارآفرین ایران

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم