نوشته یادبود

  • اقای غلامرضا الهی سرشت
  • آقای علی ارجمند
  • آقای تهرانی نژاد - شرکت سپیتا تاش
  • سروان هادی عابد زاده رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی و نیروی انتظامی زنجان
  • سرهنگ باباپور فرمانده یگان ویژه استان زنجان
  • آقای بهروز منزوی
  • انجمن پیشکسوتان ورزش استان زنجان
  • خانم دکتر سیده فاطمه مقیمی بانوی کارآفرین نمونه کشور

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم