حضور انجمن پیشکسوتان ورزشی استان زنجان در هفت باغ مهربانی96/10/22

  • حضور پیشکسوتان ورزش استان زنجان در هفت باغ مهربانی و دیدار با پدربزرگ های مرکز
  • رونمایی از تمبر آقای شرفی پدربزرگ هفت باغ مهربانی و پیشکسوت ورزش استان زنجان
  • تقدیر از پرسنل مرکز هفت باغ مهربانی توسط پیشکسوتان ورزش استان زنجان
  • شعرخوانی پدربزرگ‌های هفت باغ مهربانی زنجان در حضور پیشکسوتان ورزش استان زنجان
  • شعرخوانی پدربزرگ‌های هفت باغ مهربانی زنجان در حضور پیشکسوتان ورزش استان زنجان
  • تقدیر از پرسنل مرکز هفت باغ مهربانی توسط پیشکسوتان ورزش استان زنجان

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم