حضور دکتر مرتضی خاتمی نماینده ماهنشان، ایجرود و بوغداکندی،محمدی قیداری مدیرکل بهزیستی و منافی مدیر شهرستان زنجان در هفت باغ مهربانی 96/10/10

  • مصاحبه دکتر مرتضی خاتمی نماینده ماهنشان، ایجرود و بوغداکندی با خبرنگاران در هفت باغ مهربانی زنجان
  • حضور دکتر مرتضی خاتمی نماینده ماهنشان، ایجرود و بوغداکندی،محمدی قیداری مدیرکل بهزیستی و منافی مدیر شهرستان زنجان در هفت باغ مهربانی زنجان
  • بازدید دکتر مرتضی خاتمی نماینده مردم ماهنشان، ایجرود و بوغداکندی و محمد محمدی مدیرکل یهزیستی استان زنجان از نقاشی‌های پدربزرگ‌های 7 باغ مهربانی
  • دیدار چهره به چهره دکتر سید مرتضی خاتمی نماینده مردم ماهنشان، ایجرود و بوغداکندی با پدربزرگ‌های هفت باغ مهربانی
  • حضور دکتر مرتضی خاتمی نماینده ماهنشان، ایجرود و بوغداکندی،محمدی قیداری مدیرکل بهزیستی و منافی مدیر شهرستان زنجان در هفت باغ مهربانی زنجان
  • حضور دکتر مرتضی خاتمی نماینده ماهنشان، ایجرود و بوغداکندی،محمدی قیداری مدیرکل بهزیستی، منافی مدیر شهرستان زنجان در هفت باغ مهربانی زنجان

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم