دیدار آقای شهرام میرزایی رئیس سازمان هلال احمر استان زنجان از مرکز هفت باغ مهربانی زنجان96/10/03

  • دیدار شهرام میرزایی مدیرعامل سازمان هلال احمر استان زنجان از مرکز هفت باغ مهربانی زنجان و کارهای دستی پدربزرگ‌ها
  • دیدار شهرام میرزایی مدیرعامل سازمان هلال احمر استان زنجان و معاونین این سازمان با پدربزرگ‌های هفت باغ مهربانی زنجان
  • دیدار شهرام میرزایی مدیرعامل سازمان هلال احمر استان زنجان و معاونین این سازمان با پدربزرگ‌های هفت باغ مهربانی زنجان
  • دیدار شهرام میرزایی مدیرعامل سازمان هلال احمر استان زنجان و معاونین این سازمان با پدربزرگ‌های هفت باغ مهربانی زنجان

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم