حضور دانش‌آموزان دبیرستان امیرکبیر۲ زنجان در هفت باغ مهربانی96/09/16

  • حضور پرمهر دانش‌آموزان دبیرستان امیرکبیر۲ زنجان به مدیریت آقای رجایی و دیدار با پدربزرگ های هفت باغ مهربانی
  • حضور پرمهر دانش‌آموزان دبیرستان امیرکبیر۲ زنجان به مدیریت آقای رجایی و دیدار با پدربزرگ های هفت باغ مهربانی

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم