حضور دانش‌آموزان مدرسه جلیل خانی زنجان در مرکز هفت باغ مهربانی96/09/09

 • حضور دانش‌آموزان مدرسه جلیل خانی زنجان در مرکز هفت باغ مهربانی و دیدار با پدربزرگ های این مرکز
 • حضور دانش‌آموزان مدرسه جلیل خانی زنجان در مرکز هفت باغ مهربانی و دیدار با پدربزرگ های این مرکز
 • حضور دانش‌آموزان مدرسه جلیل خانی زنجان در مرکز هفت باغ مهربانی و دیدار با پدربزرگ های این مرکز
 • حضور دانش‌آموزان مدرسه جلیل خانی زنجان در مرکز هفت باغ مهربانی و دیدار با پدربزرگ های این مرکز
 • حضور دانش‌آموزان مدرسه جلیل خانی زنجان در مرکز هفت باغ مهربانی و دیدار با پدربزرگ های این مرکز
 • حضور دانش‌آموزان مدرسه جلیل خانی زنجان در مرکز هفت باغ مهربانی و دیدار با پدربزرگ های این مرکز
 • حضور دانش‌آموزان مدرسه جلیل خانی زنجان در مرکز هفت باغ مهربانی و دیدار با پدربزرگ های این مرکز
 • حضور دانش‌آموزان مدرسه جلیل خانی زنجان در مرکز هفت باغ مهربانی و دیدار با پدربزرگ های این مرکز
 • حضور دانش‌آموزان مدرسه جلیل خانی زنجان در مرکز هفت باغ مهربانی و دیدار با پدربزرگ های این مرکز
 • حضور دانش‌آموزان مدرسه جلیل خانی زنجان در مرکز هفت باغ مهربانی و دیدار با پدربزرگ های این مرکز
 • حضور دانش‌آموزان مدرسه جلیل خانی زنجان در مرکز هفت باغ مهربانی و دیدار با پدربزرگ های این مرکز
 • حضور دانش‌آموزان مدرسه جلیل خانی زنجان در مرکز هفت باغ مهربانی و دیدار با پدربزرگ های این مرکز

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم