بازدید مدیران اداره کل آموزش و پرورش و مدیران مدارس زنجان از هفت باغ مهربانی96/09/08

  • حضور مدیران اداره کل آموزش و پرورش و مدیران مدارس زنجان از هفت باغ مهربانی
  • حضور مدیران اداره کل آموزش و پرورش و مدیران مدارس زنجان از هفت باغ مهربانی
  • حضور مدیران اداره کل آموزش و پرورش و مدیران مدارس زنجان از هفت باغ مهربانی
  • حضور مدیران اداره کل آموزش و پرورش و مدیران مدارس زنجان از هفت باغ مهربانی
  • حضور مدیران اداره کل آموزش و پرورش و مدیران مدارس زنجان از هفت باغ مهربانی
  • حضور مدیران اداره کل آموزش و پرورش و مدیران مدارس زنجان از هفت باغ مهربانی

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم