بازدید طلاب خواهر حوزه علميه زينب كبري ماه نشان از مرکز هفت باغ مهربانی 96/9/1

  • حضور طلاب خواهر استان زنجان در هفت باغ مهربانی
  • حضور طلاب خواهر استان زنجان در هفت باغ مهربانی

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم