بازدید کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان زنجان از هفت باغ مهربانی96/8/29

  • بازدید کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان زنجان از هفت باغ مهربانی
  • بازدید کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان زنجان از هفت باغ مهربانی
  • از سوی کارکنان این سازمان تعدادی لباس گرم نو به پدربزرگ های هفت باغ مهربانی اهدا شد.
  • از سوی کارکنان این سازمان تعدادی لباس گرم نو به پدربزرگ های هفت باغ مهربانی اهدا شد.

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم