بازدید آقای مهندس وثوقی مدیر کل محترم راه و شهرسازی و معاونین محترم راه و شهرسازی از پدربزرگ های هفت باغ مهربانی در96/8/14

  • بازدید آقای مهندس وثوقی مدیر کل محترم راه و شهرسازی و معاونین محترم شهرسازی از پدربزرگهای هفت باغ مهربانی
  • بازدید آقای مهندس وثوقی مدیر کل محترم راه و شهرسازی و معاونین محترم شهرسازی از پدربزرگهای هفت باغ مهربانی
  • بازدید آقای مهندس وثوقی مدیر کل محترم راه و شهرسازی و معاونین محترم شهرسازی از پدربزرگهای هفت باغ مهربانی
  • بازدید آقای مهندس وثوقی مدیر کل محترم راه و شهرسازی و معاونین محترم شهرسازی از پدربزرگهای هفت باغ مهربانی
  • بازدید آقای مهندس وثوقی مدیر کل محترم راه و شهرسازی و معاونین محترم شهرسازی از پدربزرگهای هفت باغ مهربانی
  • بازدید آقای مهندس وثوقی مدیر کل محترم راه و شهرسازی و معاونین محترم شهرسازی از پدربزرگهای هفت باغ مهربانی
  • بازدید آقای مهندس وثوقی مدیر کل محترم راه و شهرسازی و معاونین محترم شهرسازی از پدربزرگهای هفت باغ مهربانی
  • ازدید آقای مهندس وثوقی مدیر کل محترم راه و شهرسازی و معاونین محترم شهرسازی از آثار هنری پدربزرگهای هفت باغ مهربانی
  • ازدید آقای مهندس وثوقی مدیر کل محترم راه و شهرسازی و معاونین محترم شهرسازی از آثار هنری پدربزرگهای هفت باغ مهربانی
  • ازدید آقای مهندس وثوقی مدیر کل محترم راه و شهرسازی و معاونین محترم شهرسازی از آثار هنری پدربزرگهای هفت باغ مهربانی

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم