نقاشی کودکان در نمایشگاهبا کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم