دیدار پر محبت دانشجویان دانشکده علوم پزشکی با پدربزرگهای هفت باغ مهربانی

  • دیدار پر محبت دانشجویان دانشکده علوم پزشکی با پدربزرگهای هفت باغ مهربانی

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم