دیدار پر محبت دانشجویان دانشکده علوم پزشکی با پدربزرگهای هفت باغ مهربانی


  • 1

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم