دیدار جمعی از هنرمندان شاعر زنجانی و شعرخوانی در کنار پدربزرگهای هفت باغ مهربانی

  • دیدار جمعی از هنرمندان شاعر زنجانی و شعرخوانی در کنار پدربزرگهای هفت باغ مهربانی
  • دیدار جمعی از هنرمندان شاعر زنجانی و شعرخوانی در کنار پدربزرگهای هفت باغ مهربانی
  • دیدار جمعی از هنرمندان شاعر زنجانی و شعرخوانی در کنار پدربزرگهای هفت باغ مهربانی

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم