حضور خانم شهلا حسنی مدیر آموزش و پژوهش های توسعه آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان و همکاران این سازمان


۱۳۹۷/۰۴/۲۴، ۱۳:۴۷:۴۱       70
Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

اهدا از طریق موبایل

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم