همیاران نقدی

جهت ثبت اهدای نقدی لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید

تاریخ اهدا

گزینه های مشارکت نقدی


نحوه واریز

نمایش نام و نام خانوادگی در فهرست همیاران موسسه


shooow

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل