سفارش تاج گل و بنر تسلیت

شما  خیرین عزیز میتوانید برای اعلام تسلیت و همدردی با دوستان و آشنایان، به مؤسسه خیریه هفت باغ مهربانی زنجان (مرکز نگهداری سالمندان)سفارش تاج گل مصنوعی و بنر تسلیت بدهید تا هم در کار خیر ما را یاری کنید و هم اینکه همدردی خود را با آن عزیزان اعلام می نمایید.

سفارش تاج گل                             سفارش بنر

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل