الکامپ

عنوان نمایشگاه الکامپ
تقویم نمایشگاه 97/07/03 تا 97/07/06

مسئول و همیاران

غرفه هفت باغ مهربانی

در نمایشگاه

مسئول و طراح غرفه

( خانم )

 

 

همیاران برپائی غرفه

( خانم ها و آقایان )

 

همیاران اداره غرفه

( خانم ها و آقایان )

زهره نبطیه زهرا عزیزی-محمد ملکی-علیرضا رضائی-زهره نبطیه تمنا قاسمی پور-محمد ملکی-هادی بیات-امیرحسین معتمدی-بهرام نصیری

 

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل