جشنواره روستا

عنوان نمایشگاه جشنواره روستا
تقویم نمایشگاه 97/06/05 تا 97/06/09

مسئول و همیاران

غرفه هفت باغ مهربانی

در نمایشگاه

مسئول و طراح غرفه

( خانم )

همیاران برپائی غرفه

( خانم ها و آقایان )

همیاران اداره غرفه

( خانم ها و آقایان )

زهره نبطیه الناز امین-علیرضا حسنلو-سید محمد مرتضوی-محمد ملکی-زهره نبطیه تمنا قاسمی پور-سید محمد مرتضوی- ویدا مقدم-محمد ملکی-الناز امین

 

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل