لیست همیاران

لیست همیاران موسسه خیریه هفت باغ مهربانی
اهدای نقدی نمایش   
اهدای نقدی تاج گل / بنر تسلیت  
همیاران غیر نقدی(تامین کالا ، ارائه خدمات اجرایی، خدمات مشاوره، دریافت اخبار و...) نمایش   

 

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل