سالمندان را دریابید/بخش نخست

سالمندی، پدیدهای که این روزها نگرانیهای بسیاری را به خصوص برای مواجه با آن در آینده ایجاد کرده و نه تنها برای مسئوالن بلکه برای تمام افراد جامعه که در آینده با آن مواجه میشوند نیز دغدغه بسیاری به همراه داشته است.

 شاید بتوان یکی از دالیل نگرانی این گروه را عدم توجه مسئوالن کشور در برنامه‌ریزی صحیح در طی سالهای گذشته با این پدیده دانست. نگرانی هایی که علیرغم صحبتها هنوز برنامه منسجمی در این خصوص دیده نشده است و گواه آن وضعیت درمانی، بهداشتی و توانبخشی این گروه در جامعه است که اکنون با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم میکنند.

آمارهای کشور حاکی از آن است که جمعیت سالمند کشور در سال 1430 به حدود 25 درصد جمعیت کل کشور خواهد رسید. این در حالی است که در حال حاضر 18هزار سالمند نیازمند نگهداری تمام وقت هستند و ظرفیتهای موجود کشور برای این تعداد کافی نیست. بنابراین لزوم توجه به برنامه‌ریزی بلندمدت در این حوزه، ضرورتی است که باید به آن توجه شود.
غفلت در حوزه بهداشت، درمان و توانبخشی سالمندان کتایون میرباقری، متخصص طب سالمندی بر این باور است که توجه به سالمندان در کشور مورد غفلت قرار گرفته است. وی میگوید: »باید توجه داشت که علاوه بر تکریم سالمندان در جامعه که متاسفانه روز به روز در حال کمرنگ شدن است غفلتهایی
از جمله توجه به بهداشت، درمان و توانبخشی این افراد نیز از موضوعاتی که این گروه را با مشکل مواجه کرده است.

 وی ادامه میدهد: »بخش قابل توجهی از هزینه‌های درمان صرف افرادی میشود که به علت کهولت سن دچار بیماریهای مختلفی شده‌اند، در حالی که اگر این موضوعات به طور منظم و دقیق انجام میشد، اکنون شاهد این میزان بار بیماری در گروه سالمندان نبودیم.

 علاوه بر این موضوع توانبخشی که یکی از ضروریات و اصول بازگشتن این افراد به زندگی است، با وجود اهمیت زیادی که دارد، حتی تحت پوشش بیمه نیز قرار نگرفته که نتیجه آن سالمندانی است که به علت ناتوانی حتی از عهده کوچکترین فعالیتها نیز برنمی‌آیند و در نهایت خانواده به علت هزینه‌های سنگین و عدم توانایی در مراقبت از آنان مجبور میشود تنها گزینه یعنی مراکز نگهداری از سالمندان را انتخاب کند.

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل