نيازمندي هاي سالمندان در فضاهاي شهري

بر طبق آمارهاي جهاني، جمعيت سالمند در جهان رو به افزايش است، آمارها در کشور ما نيز تبيين کننده اين واقعيت است. با ورود به دوره سالمندي، تغييرات چشمگيري در ويژگي هاي فيزيولوژيکي و روحي - رواني انسان رخ مي دهد.

اين تغييرات، افراد سالمند را وادار مي سازد تا محيط فيزيکي را به گونه اي متفاوت از جوان ترها درک کرده و پاسخ هاي متفاوتي بدهند. سالمندان از جمله گروه هاي اجتماعي هستند که به دليل شرايط سني و کاهش نسبي فعاليت هاي کاري، اوقات فراغت بسيار دارند و امکان استفاده آن ها از فضاهاي شهري براي انجام فعاليت هاي اختياري و اجتماعي بيش از ديگر اقشار جامعه است.

پارک ها از جمله فضاهاي باز شهري هستند که سالمندان براي گذران اوقات فراغت، پياده روي و غيره بسيار به آن جا مراجعه مي کنند. نتايج به دست آمده نشان مي دهند که فضاهاي شهري ما در حال حاضر نه تنها پاسخگوي سالمندان که حتي پاسخگوي افراد سالم نيز نمي باشند.

بيشترين مشکلاتي که سالمندان در فضاهاي شهري عنوان کرده اند، عبارتند از: شلوغي معابر و ترافيک و سرعت زياد ماشين ها، آلودگي هوا، کثيفي معابر و فضاها، ناهمواري مسيرها. تعدادي نيز به مشکلاتي چون نبودن پل عابر پياده، کمبود فضاي سبز، زياد بودن فاصله دسترسي تا امکانات و تسهيلات عمومي، مبلمان شهري نامناسب، عبور موتور سيکلت ها، عدم رعايت حق و حقوق سالمندان توسط مردم و کمبود تسهيلات عمومي اشاره کرده اند که بيان کننده اين واقعيت است که علاوه بر طراحان، مديريت شهري نيز نقش مهمي را در ايجاد فضاهاي شهري مطلوب ايفا مي کند.

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل