نيازهاي تغذيه اي خاص سالمندان

درافراد مسن مصرف روزانه 6 تا 8لیوان مایعات ترجيحا“آب براي پيشگيري از يبوست وكم آبي بدن توصيه كنيد، زيرا افراد مسن
عليرغم نياز واقعي به مايعات كمتر احساس تشنگي مي كنند و به همين دليل بيشتر مستعد كم آبي بدن و يبوست هستند.

 با افزايش سن نياز به انرژي كاهش مي يابد به همين علت نياز متابوليسمي بدن به انرژي كمتر از سايرگروههاي سني است. افراد مسن فعاليت بدني كمتري دارند و در نتيجه نيازمند غذاي كمتري براي ثابت نگهداشتن وزنشان هستند.

از آنجاكه در سالمندان نياز به انرژي كاهش مي يابد، براي محدود كردن دريافت انرژي، توصيه مي شود غذاهاي كم حجم و غني از مواد مغذي را بيشتر مصرف كنند و مصرف مواد شيرين و چربيها را نيز كاهش دهند.

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل