اتحادیه موسسات خیریه استان زنجان

 

در حال تکمیل می باشد.

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل