اتحادیه موسسات خیریه استان زنجان

 

در حال تکمیل می باشد.

اهدا از طریق موبایل

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم