امید اجتماعی و سالمندان

نسیبه زنجری/ استادیار مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
#جامعه

⁣امید اجتماعی بخشی از سرمایه عاطفی گروه‌های مختلف اجتماعی است که در بافت فرهنگی و تاریخی جامعه ریشه دارد.

⁣ امید اجتماعی مفهومی مستمر و متصل به گذشته و حال و آینده است و برای امکان ظهور تعالی در آینده به ظرفیت‌هایی از گذشته و حال نیاز دارد. سالمندان یکی از گروه‌های آسیب­‌پذیر جامعه‌اند که برای داشتن سالمندی موفق به امیدواری نیاز دارند.

⁣در مطالعه وضعیت سالمندی موفق در شهر تهران(⁣۱۳۹۴) و همچنین گزارش کشوری سنجش سرمایه اجتماعی(⁣۱۳۹۳) شاخص امید اجتماعی در ⁣۲‌سطح کلان و خرد سنجیده شد و در سطح کلان، ارزیابی سالمندان از وضعیت کشور در ⁣۵ سال آینده ارائه شده است.

⁣تحلیل­‌های چندمتغیری نشان داد که مهم‌ترین عوامل مرتبط با افزایش امید اجتماعی سالمندان، در کنار متغیرهای جمعیتی و زمینه‌ای، شامل موارد زیر است: حمایت اجتماعی، امنیت مالی، معنویت، سلامت جسمی و روانی، رضایت از زندگی و بافت اجتماعی دوستدار سالمند. هرچند وقایع گذشته نقش مهمی در احساس امیدواری سالمندان دارد، اما ایجاد شرایط اجتماعی و فرهنگی دوستدار سالمند همراه با ارائه خدمات مناسب می‌تواند مثبت‌اندیشی و امیداجتماعی سالمندان را افزایش دهد.

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل