عملکرد موسسه خیریه هفت باغ مهربانی زنجان در سال 1395


با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم