تخصص طب سالمندان،نياز امروز و فردا

يكي از اصولي‌ترين كارها، ايجاد رشته هاي علمي ناظر بر سلامت سالمندان است

در آموزش مداوم جامعة پزشكي كه از ظرفيت بسيار بزرگي برخوردار است بايد مسائل سالمندان به طور خاص مورد توجه
قرار گيرد

راه اندازي دوره تخصصي طب سالمندي در كشور نقشي مهم و تعيين كننده در بهبود سلامت سالمندان دارد.جمعيت كشور رو به رشد و تحول است. از نظر هرم سني جمعيت، بر اساس سرشماري سال 1375 كمتر از 4 درصد از جمعيت كشور در گروه سالمندان بودند، اما با افزايش دو و نيم درصدي آن در سال 1385 ، ده درصد از جمعيت كشور در گروه سالمندان قرار گرفتند. در آخرين سرشماري نيز اين نسبت افزايش يافته و طبق پيش‍‌بيني‌ها در دهه‌هاي آينده، جمعيت كشور سالمندترمي شود.

در پي افزايش رشد جمعيت سالمندي به علت بهبود و افزايش شاخص‌هاي سلامتي و ارتقاء كيفيت زندگي، ميزان اميد به زندگي كه در حال حاضر به طور متوسط 72 سال است، افزايش مي‌يابد. در سالهاي آتي، تعداد افرادي كه در دهه هاي هفتم و بالاتر عمر هستند افزايش مي‌يابد و در هر دهه، هرم سني از قاعدة هرم يك پله به سمت بالا حركت مي كند و بنابراين موج جمعيتي كشور به سمت سالمندي را پيش رو خواهيم داشت.

بنابراين لزوم آموزش متخصصان طب سالمندي و گرايش‌هاي مرتبط با اين رشته بيش از پيش احساس مي شود تا با ديدگاهي اصولي و تخصصي به مشكلات دوران سالمندي، اقدام اساسي در جهت بهبود شاخص هاي سلامتي در كشور صورت گيرد.

اهدا از طریق موبایل

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم