سالمندان در کلام اولیا

 

               طرف اول                   طرف دوم

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل