توصیه های بهداشتی به سالمندان

 

              طرف اول                    طرف دوم

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل