در دست انتشار

راهنمائی اصولی تغذیه سالمندی

                   طرف اول                          طرف دوم
ادامه


سالمندان در کلام اولیا

                 طرف اول                   طرف دوم
ادامه


توصیه های بهداشتی به سالمندان

                طرف اول                    طرف دوم
ادامه


24ساعت با سالمندان

               طرف اول                         طرف دوم
ادامه


با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل