آموزش‌های سالمندی / بخش چهارم

سالمندي خلاق با فعاليت‌هاي ذهني ...


فعاليت هاي ذهني با افزايش خون رساني به مغز و گسترش ارتباطات بين سلول هاي عصبي مغز، بروز بيماري آلزايمر يا عوارض آن را كاهش مي دهد

دانشمندان معتقدند تمرينات فكري براي مغز مثل شنا كردن براي بدن است، به طوري كه هرچه بيشتر باشد مغز قوي تر خواهد بود

افرادي كه در دوران ميانسالي به فعاليت هايي مثل مطالعه كتاب، روزنامه، حل جدول، سودوكو يا پازل و معما مشغول بوده اند، كمتر دچار تضعيف و تحليل حافظه مي شوند

اهدا از طریق موبایل

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم