اهدای لوح از طرف هفت باغ مهربانی به مدیریت رستوران مشاهیر

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل