اهدای لوح از طرف هفت باغ مهربانی به مدیریت رستوران مشاهیر


با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم