اهدای لوح به رئیس اتحادیه ابزارآلات از طرف هفت باغ مهربانی


با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم