اهدای لوح به قنادی مینا از طرف هفت باغ مهربانی

اهدا از طریق موبایل

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم