لوح تقدیر اهدائی

نمایشگاه کاسپینجایگاه سوخت

و نیز به جناب آقایان حمیدرضا افضلی - کمال روهنا - مجید فتح الهی - مجید عیسی بیگلو - حسین اعلاپور - عبداله اسماعیلیان - علی شهبازی - مهدی عیسی بیگلو - ستار بیگلری لوح تقدیری به عنوان یادبود اهدا شد.
ادامه


رستوران مشاهیراتحادیه ابزارآلاتقنادی میناآموزش و پرورشبا کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل