لوح گرفته شده از سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان درسال 96

   


با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم