سومین جشنواره اقوام و فرهنگ ایرانی، صنایع دستی، سوغات ، خوراکیها و عرقیات سنتی استانها

عنوان نمایشگاه

سومین جشنواره اقوام و فرهنگ ایرانی، صنایع دستی، سوغات ، خوراکیها و عرقیات سنتی استانها

تقویم نمایشگاه

 96/04/31 تا 96/05/06

مسئول و همیاران غرفه هفت باغ مهربانی در نمایشگاه

مسئول و طراح غرفه ( خانم )

همیاران برپائی غرفه ( خانم ها و آقایان )

همیاران غرفه ( خانم ها )

مریم اصانلو

مریم اصانلو

 

 

لینک تصاویر ( بزودی راه اندازی می شود  (

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل