پوسترها

پوستر اول          پوستر دوم          پوستر سوم           پوستر چهارم          پوسترپنجم

پوستر ششم      پوستر هفتم         پوستر هشتم          پوستر نهم             پوستردهم

 

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل