معرفی موسسه خیریه فرزانگان سالمند زنجان

طرف اول          طرف دوم

اهدا از طریق موبایل

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم