معرفی موسسه خیریه فرزانگان سالمند زنجان

طرف اول          طرف دوم


با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم