آرشیو رسانه ای

ادعیه

  طرف اول                                   طرف دوم
ادامه


گزارش های مربوطه به دستگاه ها و نهادها

  جلسه مدیران روابط عمومی بنگاه های اقتصادی جلسه شورای اجتماعی استان زنجان
ادامه


پوسترها

پوستر اول          پوستر دوم          پوستر سوم           پوستر چهارم          پوسترپنجم پوستر ششم   ...
ادامه


با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل