صدور و تحویل کارت عضویت

 الف - کارت عضویت در کانون پیشاهنگان مهربانی پس از طی مراحل زیر صادر خواهد شد.

  1.  تکمیل و ارسال الکترونیکی فرم درخواست عضویت در کانون(توسط یکی از والدین دانش آموزان)
  2. شرکت دانش آموزان در کلاس آموزشی نیم روزه در هفت باغ مهربانی(به همراه حداقل یکی از والدین)

 ب - تحویل کارت عضویت به پیشاهنگان مهربانی

  1.  در پایان کلاس آموزشی نیم روزه، کارت عضویت به دانش آموزان تحویل خواهد شد.
  2. توجه 1 : هفت باغ مهربانی فقط از طریق اولیای اعضای کانون با آنان ارتباط برقرار خواهد نمود.
  3. توجه 2 : موضوع ارتباط، گزارش گیری از انجام وظایف دانش آموزان در قبال بزرگترها و سالمندان، از طریق والدین دانش آموزان خواهد بود.
  4. توجه 3 : مقاطع گزارش گیری حداقل ماهانه خواهد بود.

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل