کانون پیشاهنگان مهربانی

پیشاهنگ مهربانی : مروج روحیه کمک به بزرگترها و سالمندان در میان دانش آموزان

ایده پیشاهنگ مهربانی ضمن تبادل نظر و هماهنگی با اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان و تعامل با اولیای دانش آموزان با رویکرد پرورشی و با هدف تقویت و ترویج روحیه احترام به بزرگترها و سالمندان در زمره اولویت های هفت باغ مهربانی قرار گرفته است.

با آغاز تعطیلات مدارس فرصت خواهیم یافت تا نسبت به تشکیل کانون پیشاهنگان مهربانی، با مشارکت معاونت پرورشی اداره کل آموزش و پرورش و اولیای دانش آموزان اهتمام نمائیم.

تشکیل کلاس های نیم روزه در هفت باغ مهربانی برای دانش آموزان داوطلب ، حول محور احترام و کمک به پدر و مادر، بزرگترها و سالمندان از اولین اقدامات هفت باغ مهربانی در این زمینه خواهد بود. به آموزش دیدگان کارت عضویت پیشاهنگ مهربانی صادر خواهد شد.

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل