وظایف دانش آموزان در قبال سالمندان

1- به سالمندان وبزرگترها احترام بگذاریم و سپاسگزار زحماتشان باشیم.

2- اگر کمکی خواستند به آن ها کمک کنیم.

3- زمان خوردن داروهایشان را به آن ها یادآوری کنیم.

4- به پند و نصیحت هایشان گوش دهیم.

5- با آن ها به تفریح و گردش برویم.

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل