کانون پیشاهنگان مهربانی

شکل کارت عضویتصدور و تحویل کارت عضویت

 الف - کارت عضویت در کانون پیشاهنگان مهربانی پس از طی مراحل زیر صادر خواهد شد.  تکمیل و ارسال الکترونیکی فرم درخواست عضویت در کانون(توسط یکی از والدین دانش آموزان) شرکت دانش آموزان در کلاس آموزشی نیم روزه در هفت باغ مهربانی(به همراه حداقل یکی از والدین)  ب - تحویل کارت ...
ادامه


وظایف دانش آموزان در قبال سالمندان

1- به سالمندان وبزرگترها احترام بگذاریم و سپاسگزار زحماتشان باشیم. 2- اگر کمکی خواستند به آن ها کمک کنیم. 3- زمان خوردن داروهایشان را به آن ها یادآوری کنیم. 4- به پند و نصیحت هایشان گوش دهیم. 5- با آن ها به تفریح و گردش برویم.
ادامه


کانون پیشاهنگان مهربانی

پیشاهنگ مهربانی : مروج روحیه کمک به بزرگترها و سالمندان در میان دانش آموزان ایده پیشاهنگ مهربانی ضمن تبادل نظر و هماهنگی با اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان و تعامل با اولیای دانش آموزان با رویکرد پرورشی و با هدف تقویت و ترویج روحیه احترام به بزرگترها و سالمندان در زمره اولویت های هفت باغ ...
ادامه


با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل