بانک رفاه کارگران

دارندگان محترم حساب در هریک از شعبات بانک رفاه کارگران استان زنجان با تکمیل فرم "رضایت نامه برداشت از حساب" به شعبه مربوطه بانک رفاه کارگران اجازه می دهند مبلغ مشخصی را در مقاطع تعیین شده بعنوان احسان و نیکوکاری از حساب آنها برداشت و به حساب موسسه خیریه فرزانگان زنجان (هفت باغ مهربانی) واریز نمایند.

راهنمای اقدام:

1- دانلود فرم
2- تکمیل فرم
3- تحویل فرم به شعبه مربوطه

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل