گروه آموزش

صورتجلسات گروه

  دانلود اولین صورت جلسه گروه آموزش 1396/02/07 دانلود دومین صورت جلسه گروه آموزش 1396/03/10 دانلود برنامه آموزشی پایگاه هفت باغ مهربانی در پارک بانوان پیوست جلسه دوم گروه آموزش
ادامه


با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل